คู่มือการใช้งาน Beyondtrust

Requestor

ขั้นตอนการส่งคำขอเข้าระบบ

เปิดweb browser และไปยังหน้าเข้าสู่ระบบhttps://bt.carabao.co.th

จะได้หน้าต่าง Login เข้าใช้งานระบบ

1. & 2. ใส่Username และ Password เดียวกันกับที่เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท

3. ช่องDomain ให้เลือกcarabao.com

4. กดLogin

 

จะเข้าหน้าต่างของระบบดังรูป

ให้เลือกtab ของระบบที่ต้องการหากระบบเป็นLocal Account ให้เลือกSystem แล้วกดClick here to return all accounts (ถ้าเป็น Active Directory ให้เลือก Domain Link Account)

เพื่อให้Server ทั้งหมดขึ้นมา

 

เลือกServer ที่ต้องการจะใช้งาน (จะมี icon รูปดาวอยู่หากกดServer จะไปshow บนหน้าต่างFavorite)

 

 

 

 

จะได้หน้าต่างสำหรับขอเข้าใช้งานมา

1 – 3. เลือกวันเวลาที่จะขอเริ่มเข้าใช้งาน

4.ระยะเวลาเข้าใช้งาน

5. ประเภทของการเชื่อมต่อเปิดหน้าจอ(RDP)

6. ใส่เหตุผลขอเข้าใช้งาน (ควรใส่ให้เหมาะสมเพราะจะมีผลต่อคำขอเข้าใช้งาน)

7. จากนั้นกดSubmit เพื่อส่งคำขอเข้าใช้งาน

 

 

 

ตรวจสอบสถานะการขอเข้าใช้งาน

 

กดที่menu request

เลือกActive (หากรอการ Approve หรือยืนยันการเข้าใช้งานจะอยู่ใน Pending)

ที่ColumnApproved Date หากสามารถเข้าใช้งานได้แล้วจะมีวันเวลา show

 

 

 

การเข้าใข้งานระบบ

กดเลือกServer ที่ขอเข้าใช้งานไว้จากหน้าRequest

จะได้หน้าต่างrequest (หลังจากได้รับApproved แล้วหรือเป็นAuto Approve)

หากเป็นRDP ให้กด Open RDP Session

 

 

 

การคืนคำขอเข้าใช้งานระบบ

หากใช้งานระบบเสร็จก่อนระยะเวลาหรือไม่ใช้งานแล้วให้ใช้ระบบคืนคำขอเข้าใช้งาน

เข้าหน้าต่างที่ใช้เข้างานระบบแล้วว กดCheck-in Request

 

 

Approver

การให้สิทธิในการใช้งานระบบ

 

หากมีสถานะเป็นผู้ให้สิทธิในการเข้าใช้งานระบบหลังจากได้รับE-mail และเข้าLink ผ่านE-mail มาแล้วจะได้หน้าLogin

 

1. & 2. ใส่ Username และ Password เดียวกันกับที่เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท

3. ช่อง Domain ให้เลือก carabao.com

4. กด Login

 

จะเห็นคำขอเข้าใช้งานระบบ(Tab Pending)

 

 

เมื่อกดเข้าไปจะได้หน้าต่างยืนยันการเข้าใช้งาน

 

มีวันเวลาขอใช้งานรวมถึงเหตุผลขอเข้าใช้งาน

สามารถใส่Comment เพิ่มได้ว่าApprove เพราะอะไรแล้วจึงเลือกว่าจะApprove (ให้เข้าใช้งาน) Deny/Cancel(ไม่ให้เข้าใช้งาน)

 

เมื่อเรียบร้อยแล้วจะอยู่หน้า Active เพื่อเป็นการยืนยันว่าจัดการเรียบร้อยแล้ว

 

 

Auditor

การตรวจสอบการเข้าใช้งานระบบ

Login เข้าใช้งานระบบ

1. & 2. ใส่ Username และ Password เดียวกันกับที่เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ของบริษัท

3. ช่อง Domain ให้เลือก carabao.com

4. กด Login

 

 

 

แบบที่ 1 Session ย้อนหลัง (Replay)

ให้เลือก Replay จาก Menu

จะได้หน้าต่าง Replay ขึ้นมา

 

เลือก Replay ที่ต้องการดูและกด Open

 

 

หน้าต่าง Replay เฉพาะ Session จะขึ้นมา

 

1. Play กดเล่น Video

2. Restart เริ่ม Video ใหม่อีกครั้ง

  1. Next Action ข้ามไปยัง Action ที่ผู้ใช้งานระบบได้ทำไว้ เช่น 1.00 Click ขวา 1.30 Click ซ้าย เมื่อกด Next Action หาก Video อยู่ที่ 1.00 แต่ไม่ถึง 1.30 Video จะข้ามไปยัง 1.30 ทันที
  2. Snapshot จะเป็นการ Download ภาพในขณะนั้นของ Video เป็น JPEG ลงบนเครื่อง
  3. Speed ของ Video มี Normal(x1.0) Half(x0.5) Double(x2.0)

6. Action ที่ผู้ใช้งานได้ทำไว้สามารถ Search หาได้ว่าทำอะไรบ้าง

  1. Comment ใส่ Video

8. สำหรับ Mark ไว้ว่าได้ดูเรียบร้อยแล้ว

เมื่อเรียบร้อยจึง Save & Close

 

 

 

จะมี Comment ขึ้นมาหาก Comment ไว้หรือ Mark as Reviewed (หากแค่ View เฉยๆก็จะขึ้นเช่นกัน)

 

 

 

แบบที่ 2 Session ปัจจุบัน (Active Session/Real Time)

เลือก Active Session จาก Menu

ได้หน้าต่าง Active Session ขึ้นมา

ให้เลือก Session ที่ต้องการดู หากต้องการขยายให้กดที่รูปหน้าจอ

 

 

 

จะได้หน้าต่าง Active Session ขยายขึ้นมา

CBG BeyondTrust User Guide

Auditor จะเห็นผู้ใช้งานแบบ Real Time สามารถ Action ได้ 3 แบบ

1. Lock หน้าจอทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ แต่ Session ไม่หลุด

  1. Terminate ทำให้ตัดผู้ใช้งานระบบออกจาก Session ได้ทันที แต่ผู้ใช้งานสามารถที่จะเปิดใหม่ได้เพราะ Request เก่ายังคงอยู่
  2. Terminate & Cancel ทำให้ตัดผู้ใช้งานระบบออกจาก Session ได้ทันที พร้อมยกเลิก Request เก่า ทำให้ผู้ใช้งานต้องทำ Request ใหม่ทั้งหมด

 

 

 

 

ตัวอย่าง Lock หน้าจอ